top of page

Privébeleid

www.sanarte.online

1.    Over mijn privébeleid

Sanarte geeft veel om je privacy en is zich bewust van de kwetsbaarheid van de informatie die je met mij deelt in een sessie.  Deze informatie deel ik dan ook met niemand. Als ik denk dat het om welke reden dan ook van belang is om dit wel te doen, zal ik jou altijd eerst om toestemming vragen.

Het vervolg van dit privébeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sanarte. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/01/2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privébeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik je uit op welke wijze ik je gegevens opsla en hoe ik je gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Door de informatie en de diensten op www.sanarte.online te gebruiken, ga je akkoord met mijn privébeleid en de voorwaarden die ik hierin heb opgenomen.

Als je vragen hierover hebt kun je altijd contact met mij opnemen.


2.    Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Ik heb voor mijn webhosting gekozen voor WIX. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WIX zal passende beveiligingsmaatregelen nemen. 


3.    Webhosting

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van WIX, dit platform verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 

4.    Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van Exact. Ik deel je naam, adres en woongegevens niet met derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


5.    Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


6.    Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sanarte op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar zal me binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.


7.    Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw gegevens zolang  je diensten bij mij afneemt. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 


8.    Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Hieronder leg ik uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.


9.    Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je, op het bij mij bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens.


10.    Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen en ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


11.     Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Sanarte. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met mij op.


12.    Cookies

www.sanarte.online plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.


13.    Wijzigingen in het privébeleid
Ik behoud me te allen tijde het recht voor mijn privébeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. 

 

 


 

bottom of page